Tips en Links

Belastingen en financiën actueel

Belastingstelsel

Belangrijk te onthouden is de structuur;

Box 1 bevat inkomsten uit loon, uitkering, eigen bedrijf en woonhuis. Deze inkomsten worden progressief belast (het principe van de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten).

Box 3 bevat vermogen. Dit vermogen wordt tegen een vast percentage belast. Betaalde of ontvangen rente of dividend zijn dus minder relevant geworden voor de belastingaangifte dan het totaal van aandelen- en spaarkapitaal. De belastingdienst beantwoordt veel vragen al op hun website.

Veranderingen sinds 2002

De basisaftrek voor lijfrente verdwijnt, maar er zijn mogelijkheden als je een “pensioentekort” hebt (te weinig pensioen opgebouwd in verhouding tot je inkomen).  Ook het erfrecht is aangepast, in het kort komt het erop neer dat de langst levende ouder een groter deel van het kapitaal kan blijven beheren, met andere woorden niet meer door de kinderen die al het erfdeel opeisen uit het eigen huis gezet kunnen worden.

Pensioen- en beleggingen

Zelfstandigen moeten zelf voor hun oude dag zorgen. Als Nederlander heeft u in elk geval recht op AOW, dat neerkomt op 70% van het minimumloon oftewel bijstandsniveau. De mate waarin u extra kapitaal opbouwt creëert de extra ademruimte op de oude dag. Dit kunt u verkrijgen door een eigen woning, sparen, beleggen en levensverzekeringen en aanverwante producten. Bepaal voor u gaat rondshoppen, eerst voor uzelf enkele kaders.

  • Hoeveel geld wilt u, bijvoorbeeld voor pensioen of een toekomstige (jaarlijkse) besteding, wanneer hebben?
  • Hoeveel geld kunt u per jaar sparen?
  • In hoeverre wilt u tussentijds geld kunnen opnemen indien er onverwachte ontwikkelingen zijn?

De website wellowell is een goede manier om verschillende financiële kapitaalproducten te vergelijken.

Ondernemerschap

Startende ondernemers kunnen behoefte hebben aan organisaties van gelijkgestemden een meer informatie vinden bij en op zibb , advies bij de Kamer van Koophandel of kijk voor veel links naar andere relevante organisaties op de eigen bedrijf startpagina.

Administratieve verplichtingen voor de ondernemer.

Voor de belastingdienst moet een ondernemer goed en eenduidig zijn inkomsten en uitgaven bijhouden. De administratie moet zó in elkaar zitten dat bij elke inkomst of uitgaaf één bon of factuur (boekstuk) hoort, waarop een volgnummer staat, omdat de belastingdienst natuurlijk liever niet heeft dat u uw inkomsten verstopt of uw uitgaven opklopt. Wel mogen in principe álle kosten die noodzakelijk zijn voor uw bedrijfsvoering worden afgetrokken, dus ook zakelijke etentjes en geschenken (voor 90%), zakelijke telefoontikken op uw privé telefoon etc. Uw ziektekosten, verzorging en kleding is in principe altijd privékosten.

Wanneer ben ik ondernemer?

Er zijn teveel verschillende definities van ondernemerschap. Belangrijk zijn:

– De 1225-uur per jaar regel. Dat komt neer op ongeveer 23 uur per week. Als u 1225 uur of meer tijd steekt in uw onderneming (en dús dit uw hoofdtaak is), inclusief reistijd, studie, administratie, marketing etc, dan beloont de belastingdienst dit met wat extra aftrekken. Zorg wel dat u dit hard kan maken, de belastingdienst kan deze claim aanvechten als u bijvoorbeeld hiernaast een grote baan of uitkering heeft gehad, pas in of na het midden van het kalenderjaar bent begonnen en/of weinig factureerbare activiteiten heeft.

– Verklaring Arbeidsrelatie ; verricht u als freelancer of ondernemer diensten aan bedrijven die enigszins op loondienstbanen lijken, kijk of het mogelijk en de moeite waard is een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) aan te vragen. Door uw opdrachtgever een kopie te geven vrijwaart u hem van het risico dat hij loonheffing moet betalen.

Een eigen woning.

Aan de hand van de WOZ-waarde van uw huis wordt een fictieve “inkomst” voor u bepaald, het zgn. woongenot (waar anderen huur zouden betalen). Hypotheekrente (ook van onderhandse leningen van ouders etc. die bedoeld zijn om het eigen huis of verbouwing te financieren),  taxatiekosten zijn aftrekbaar in box 1. Overdrachtsbelasting en notariskosten echter niet!

Een bedrijf runnen vanuit een eigen woning heeft belastingtechnische haken en ogen. In sommige gevallen is het voordeliger elders ruimte te huren.

De boekhouder komt langs! Wat verzamel ik?

In principe alles wat relevant is voor uw inkomsten van het (afgelopen) kalenderjaar;

– Als u ondernemer bent moeten er jaarcijfers worden gemaakt. Deze bestaan uit een balans, een verlies- en winstrekening en een toelichting. Als uw bedrijf klein en overzichtelijk is beperken we dit liefst tot 3 bladzijden. Hiervoor is nodig een inzicht in uw omzet en kosten. Deze dienen in één of meer boeken te zijn verzameld, zoals kasboek, verkoopboek (als u op factuurbasis werkt) en giroboek (de afschriften van de zakelijke rekening of privé-rekening waarop zakelijke kosten worden geboekt).

– Codes en passwords voor het doen van aangifte per computer

Checklist voor de belastingaangifte:

Alle jaaropgaven van banen en uitkeringen in het betreffende jaar. WAO en ziektewet-gerechtigden krijgen vaak meerdere jaaropgaven.

Informatie over het eigen huis; WOZ waarde (door de gemeente bepaald), hypotheek totaalbedrag en betaalde rente.

Informatie over lijfrentepremies.

Informatie over uw kapitaalbezittingen (spaarrekeningen, aandelen, tweede huis, andere waardepapieren) en schulden.

Meldt kort iets over de persoonlijke situatie; in veel gevallen kan het gunstiger zijn samen met uw partner aangifte te doen.

Zijn er kinderen, veel bijzondere ziektekosten, kinderopvangkosten, veel giften, scholingskosten, alimentatie etc?